title
przepisy dotyczące ruchu pojazdów


Lp. Naruszenie przepisów Grzywna zł
 

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 
18 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150
19 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
20 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250
21 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100
  Przewożenie dziecka w pojeździe:  
22 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150
23 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150
24 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100
25 Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100
26 Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100
27 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150
28Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200
29Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100
30 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150
31 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150
32 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300
 

B. Włączanie się do ruchu

 
33 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300
34 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200
35 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200
 

C. Prędkość i hamowanie

 
36 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h do 50
37 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h 50 - 100
38 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h 100 - 200
39 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h 200 - 300
40 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h 300 - 400
41 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej 400 - 500
42 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100 - 300
43 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innymkierującym 50 - 200
44 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200
45 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu zgodnie z lp. 36-41
 

D. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 
46 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200 - 400
47 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200
48 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru 200
49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150
50 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującegopojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250
 

E. Wymijanie, omijanie i cofanie

 
51 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500
52 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
53 Utrudnianie ruchu podczas cofania 50 - 200
54 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200
 

F. Wyprzedzanie

 
55 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200
56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200
57 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250
58 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300
59 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
60 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300
61 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300
62 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200
63 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350
64 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
65 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300
 

G. Przecinanie się kierunków ruchu

 
66 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350
67 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350
68 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350
69 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350
70Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350
71 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
72 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
73 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
74 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300
75 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
76 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
77 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 50
78 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
 

H. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 
79 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
80 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni 100
81 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
82 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100
83 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
 

I. Holowanie

 
84 Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
85 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
86 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
87 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
88 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
89 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
  Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:  
90 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100
91 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
92 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
93 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
94 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
 

J. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 
95 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
96 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
98 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
99 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100
100 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 150
101 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny 100
102 Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 50
103 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100
104 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
105 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50
106 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
107 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
108 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50
109 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50
110 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50
111 Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50
112 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
113 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
114 Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
115 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50
116 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
117 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50
 

K. Autostrady i drogi ekspresowe

 
118 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
119 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
120 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
121 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
122 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300
123 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
 

L. Zatrzymanie i postój

 
124 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100 - 300
  Zatrzymywanie pojazdu:  
125 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300
126 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100 - 300
127 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200
128 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100
129 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100
130 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100
131 7) przy lewej krawędzi jezdni 100
132 8) na pasie między jezdniami 100
133 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100
134 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100
135 11) na drodze dla rowerów 100
136 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150
137 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
138 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100
139 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150 - 300
140 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100
141 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
142 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100
143 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100
144 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 200 - 300
 

M. Używanie świateł zewnętrznych

 
145 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200
146 Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego 100
147 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania 50
148 Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu 100
149 Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100
150 Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym 200
151 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150 - 300
152 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200
153 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100
154 Używanie N~szperaczaÓ podczas jazdy 100
 

N. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 
155 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300
156 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200
157 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
158 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
159 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
160 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100
161 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
162 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200
  Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:  
163 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200
164 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50
165 3) kierującego innym pojazdem 200
166 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200
167 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
168 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200
169 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100
170 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
171 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
172 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100
173 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
174 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100
 

O. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 
175 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
176 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100
177 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150
178 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200
179 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150
180 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100 - 300
 

P. Przewóz osób

 
181 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 - 300
182 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100
183 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100
184 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100
185 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50

Google
Styczeń 2023
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31